มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์นันทนา รัตนชัย อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ จากผลงานเรื่อง "โมบายแอปพลิเ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์นันทนา รัตนชัย อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ จากผลงานเรื่อง "โมบายแอปพลิเคชั่นภาษาไทยแสนสนุกเรียนรู้อักษรสามหมู่"

แกลเลอรี่